Zawodniacy Serwis Zawodniacy

Poradnik

Czy woda z kranu w Polsce jest bezpieczna?Woda, która jest dostarczana do naszych domów, musi być chemicznie i mikrobiologicznie stabilna. Oceny jakości wody dokonuje się na podstawie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Warunki, jakie musi spełniać woda przeznaczona do spożycia, określone zostały w dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, a w Polsce w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417).

Woda podawana do sieci wodociągowej jest uzdatniana, to znaczy poddawana jest wielu procesom oczyszczania, począwszy od filtracji z zanieczyszczeń mechanicznych przez koagulację i dezynfekcję. Oczyszczanie wody, jej uzdatnianie, jest procesem niezbędnym, jednak gdy używano w tym celu dużych ilości chloru, pogarszał się smak i zapach wody, traciła także cenne minerały. To dlatego preferuje się dzisiaj ozonowanie wody  i wykorzystanie do jej oczyszczania węgla aktywowanego oraz sięganie jedynie po minimalne ilości chloru w celu jej dezynfekcji. Tak uzdatniona woda jest smaczniejsza, lepiej pachnie, do tego nie jest pozbawiona minerałów.

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej prowadzą badania jakości wody dostarczanej konsumentom w celu oceny jej przydatności do spożycia.

Jednocześnie, Inspekcje Sanitarne odpowiedzialne są za nadzór nad jakością wody w ujęciach i u konsumentów pod kątem wtórnych zanieczyszczeń w sieci wodociągowej (próbki wody pobierane są również na tzw. końcówkach wodociągów, czyli m.in. w naszych domach i budynkach użyteczności publicznej). Badania w ramach monitoringu  jakości wody prowadzone są przez Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warto pamiętać, że zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw wodociągowych za dostarczaną nam wodę kończy się na głównym zaworze w budynku. Za jakość wody w obrębie budynku oraz instalacji odpowiada jego administrator. Dlatego w razie wątpliwości, co do jakości wody czy też instalacji wewnętrznej warto zwrócić się do administartora budynku lub bezpośrednio do służb sanitarnych z danego rejonu. Warto również w takich przypadkach przegotowywać wodę przez spożyciem.

Powrót